`Yeni Ekonomi Yaklam` tantm toplants gerekleti

Please log in or register to like posts.
News


Albayrak, bu anlamda bakldnda prensiplerin belirlendiine iaret ederek, “Yeni ekonomi yaklamnda, tüm

paydalarmzla daha etkin iletiim ve güvenin salanmas prensibimiz olacak. Kalc ve güçlü yap ortaya koyma noktasnda bunlar olmazsa olmaz prensiplerden biridir.” dedi.

Piyasa ile iletiimin önemine iaret eden Albayrak, uzlamac ve gerçekçi politikalar tercih ederek spekülasyonlarn ekonomiyi olumsuz etkilemesinin önüne geçeceklerini söyledi.

Albayrak, yeni yaklam çok etkin bir ekilde uygulamaya geçireceklerini ifade ederek, Türkiye’nin bugün küresel anlamda çok önemli bir rol model olmaya ihtiyac bulunduunu, geçen 15 ylda Türkiye’nin gelimekte olan piyasalar üzerinde önemli bir süreci ortaya koyduunu kaydetti.

Albayrak, bu prensip özelinde yola devam etmeleri gerektiini belirterek, TCMB’nin bamszlnn Türkiye ve ekonomi açsndan çok kritik olduunu vurgulad.

Etkin, effaf, verimli bir ekilde faaliyetlerine devam etmeleri için tüm kurumlara her türlü destei vereceklerini dile getiren Albayrak, “Bütçe dengesinin ciddi bir disiplinle, kaliteli bir dönüüm ortaya koymas… Buras çok önemli. 15 ylda ciddi bir bütçe performans, mali bir performans ortaya koyan, 16 yllk iktidar döneminde… Bu süreç yeni dönemde daha somut bir mali plan, yazl bir mali plan dairesinde, çok daha güçlü bir disipline kavuacak. Sadece özelletirmeyle, tek seferlik gelirlerle, unlarla, bunlarla deil… Özellikle ekonominin tüm paydalaryla, büyüyen ekonominin üreten bir formata dönmesi ile bu süreci ortaya koyacaz. Bütçe disiplini de bu dönemde en temel dinamiklerden bir tanesi olacak. Bütçeniz ne kadar disiplinli olursa bankalarn kapsna o kadar az gidersiniz.” ifadelerini kulland.

Hazine ve Maliye Bakan Albayrak, yeni dönemde çok daha sk para politikas ve mali politika ortaya koyacaklarn belirterek, “Para ve maliye politikas açsndan çok daha sk ve koordineli bir süreç olacak.” dedi.

Yapsal reformlar konusunda youn bir çalma yürüttüklerini dile getiren Albayrak, mevzuatla ilgili sürecin yeni yasama döneminde hzl bir ekilde hayata geçirileceini, ortaya koyacaklar bu yapsal reformla daha güçlü admlar atacaklarn söyledi.

Yeni yaklamn 3 1 sacaya olduunu bildiren Albayrak, 2018-2019’un ekonomik dengeleme dönemi olacan kaydetti. Albayrak, konumasn öyle sürdürdü:

“2018 ve 2019’da ekonomide dengeleme dediimiz birinci faz ortaya koyacaz. Bu alandaki admlarn atlmasyla 2018-2019’da Türkiye birinci faz bitirip sürdürülebilir, istikrarl ve salkl büyüme dediimiz ikinci faza geçecek. Bu süreci 2020 ve 2021 yllarnda ortaya koyulan bu dönüümlerle birlikte üçüncü faz dediimiz daha adaletli paylam fazna geçeceiz. Tüm bu süreçlerin gerçek manas ile baarya ulamas, salam, kalc ve sürdürülebilir bir ekonomi yaklam olarak kurgulamak istediimiz 1 dediimiz nitelikli insan gücü ve güçlü topluma dönüüm politikalarmzla taçlandracaz. Birinci adm, ikinci, adm, üçüncü adm ve sonunda nitelikli insan gücü ve güçlü toplum fazna ulaacaz.”

“LK FAZDA CAR AÇIK DÜÜRÜLECEK, TASARRUF ARTIRILACAK”

Berat Albayrak, 2018-2019’u kapsayan “ekonomik dengeleme” balkl birinci fazda, enflasyonla ile güçlü mücadele edeceklerini vurgulad.

Albayrak, öyle devam etti:

“kincisi, özellikle mali disiplin üzerinde çok daha sk bir Hazine ve Maliye Bakanl göreceiz. Üçüncüsü ise cari açn düürülmesi. Cari açn düürülmesiyle ilgili stratejik temellerin atld çok önemli bir dönem olacak. Sonra güven ortamnn iyiletirilmesi için gerekli tüm admlarn atlaca, i ve yatrm ortamnn cazibesinin artrlaca, bunlarla birlikte sermaye piyasalarnn derinletirilecei çok önemli 1,5 yl olacak.”

Albayrak, birinci fazda, kamu borçlarnda kaynak çeitliliinin salanacan, kamu kaynaklarnn verimli kullanlmasn salayacaklarn, tasarruf ve verimlilii artracaklarn bildirdi.

Bakanlklarda tasarruf tedbirleri aldklarnn vurgulayan Albayrak, “Baladk. Bugüne kadar olmad kadar daha etkin bir süreç… Yl sonu rakamlarnda göreceksiniz.” dedi.

“ENFLASYON DÜÜRÜLECEK, SALIKLI BÜYÜME SALANACAK”

Hazine ve Maliye Bakan Albayrak, 2020-2021 yllarnda uygulanacak  “istikrarl büyüme” balkl ikinci fazn, “ekonomik dengeleme” sonras  balayacan belirterek, sürdürülebilir ve salkl büyümenin önemine iaret  etti.

Hem enflasyonun düürüleceini hem de salkl büyümenin salanacan  kaydeden Albayrak, Türkiye’nin, “üretimin büyümeyi destekleyecek” temelli  olmasnn önemine deindi.

Albayrak, 2019 sonras uygulamaya koyacaklar ikinci faz, stratejik  büyüme alanlar tespit ederek hayata geçireceklerini ifade ederek, “Ne demek?  Stratejik…  Hem katma deer yüksek sektörler hem de katma deerli stratejik  ürünlerin yannda teknolojik ürün üretimi ortaya konulacak.” dedi.

hracat artracak ve cari aç azaltacak politikalarn arlkta  olacan vurgulayan Albayrak, “Sadeletireceimiz, bunun özelinde, buras çok  önemli, vergi sistemi ile ilgili maliyede çok güçlü bir dönüüm süreci  balayacak.” ifadesini kulland.

Albayrak, yeni yaklamla el birlii içinde tüm Türkiye’yi, daha da  büyük ve güçlü bir ekilde üreten bir Türkiye’ye dönütüreceklerini söyledi.

“DOLAYLI VERGLER AZALTILACAK”

Berat Albayrak, 2022-2023 yllarn kapsayacak “daha adaletli  paylam” balkl üçüncü fazda, toplumun tabanna, 81 milyona daha adaletli bir  paylam ortaya konulacan kaydetti. Daha adil bir vergi sisteminin olacan  belirten Albayrak, dolayl vergilerin azaltlacan bildirdi.

Albayrak, kayt d ile çok daha etkin mücadele edileceini,  isizliin azaltlacan, gelir dalmnn iyiletirileceini ifade etti.

Albayrak, 3 1 diye nitelendirdii “nitelikli insan gücü ve güçlü  toplum” balkl fazda gelimi ülke kriterinin yakalanacan belirterek, bu  fazda nitelikli nüfusun i gücüne katlm, insan gelimilik düzeyinin  artrlmas, üreten sivil toplum, kaynak verimlilii kültürü ve giriimci dostu  piyasa gibi kriterleri ortaya koyacaklarn söyledi.

Bütün bakanlklarn kamu kurumlarnn uyum içerisinde, bu hedeflerle  hareket ederek yollarna devam edeceini aktaran Albayrak, “Bunun için tüm  paydalarla ortak hareket edeceiz. Bu süreç her eyden önce 81 milyonun  desteiyle yürüyecek bir süreç. dünyamzn, sanayicimizin, akademisyenlerin,  tüm bu paydalarn da katksyla etkin hale geleceiz.” diye konutu.

Albayrak, unlar kaydetti:

“Hangi kamu harcamas olursa olsun yatrm bu modelin öngördüü  kriterlere göre belirleyeceiz. Özellikle yaplacak yatrm ya da harcamann  teknolojik ürün üretiminin öncelii olmal. Ona bakacaz. Katma deer  açsndan… Buras çok önemli. hracat artryor mu? Buna bakacaz. Yeni  dönemin anahtar cümlelerinden bir tanesi, yatrm ve harcamalar belirlenen  kriterler açsndan çok daha etkin bir ekilde yöneteceiz. Bunun dndaki  alanlarda buraya kadarki tüketim, yatrm ve harcama kültürünü daha tasarruf  mekanizmasn etkin klacamz bir sürece girecektir.”

Albayrak, bu modelden herkesin Türkiye için kurduu hayallerden ve  ideallerden bir eyler bulacana iaret ederek, “Geldiimiz günden beri bir dizi  adm attk. Bu admlarn ne kadar kararl bir ekilde sürdürüleceini göstermek  açsndan. Nitekim bütün bunlarn çou ortak bir akln ürünü olarak bir akln  ürünü olarak… Önceliimiz enflasyonla mücadele, bütçe disiplini, geldiimiz 6  aylk bütçe rakamlar noktasnda bakanlmzn birçouyla oturduk yüzde 30  tasarruf sürecini balattk.” eklinde konutuk.

Kaynak kullanmyla ilgili çok etkin bir adm attklar bilgisini  veren Albayrak, u deerlendirmelerde bulundu:

“Sadece bu iki etkin adm sayesinde hazinemizin iki aylk borç çevirme  orann yüzde 125’lerden yüzde 110’a çektik. Özellikle sürdürülebilir ve salkl  büyüme noktasnda bunlar elzem. 100 günlük eylem plannda atacamz admlarn  tamam, ilan edilen projelerin tamam 2018 bütçesi içerisinde çözülecek.  Özellikle önemli projeler açsndan yap-ilet-devret noktasnda çok daha etkin ve  farkl bir modeli uygulayacaz.

Bütçe disiplinini yakalama noktasnda sadece son 1 ayda çektiimiz  fotorafn genel çerçevesinin bir toplants. Bu 30 günde, 6 aylk rakamlar  noktasnda ortaya koyduumuz mali disiplin sadece bunun en basit örnei. 35  milyar TL’yi yl sonuna kadar tasarruf ve gelir artyla bütçe disiplininde  altn vuru yaptk. Bu yl minimum 5 milyar TL faiz d fazlayla yl sonunu  tamamlayacaz. Hazine borçlanmasn yln kalan aylarnda da bu oran yüzde  100’e çekeceiz.”

“TÜRKYE’DE HER ÜRÜNÜN YERLS VAR”

Hazine ve Maliye Bakan Albayrak, bütçe d harcamalarnn da  azaltlmas gerektiini vurgulayarak, “Bu konuda da çok güçlü bir irade ortaya  koyuyoruz. Yeni dönemde basiretli borçlanmay tevik eden admlarla birlikte  özellikle kredi kart, bireysel harcamalarla ilgili çalmalar balattk.  Maamz 2 bin lira, 5 bin liralk Iphone’u taksitle alyoruz. O zaman tüketim  noktasndaki dengelenecek bir ithalat merkezindeki harcama kültürünü oluturmak  için benzeri adm atmalyz. Kamuda maliyet dönüümü açsndan önemli bir süreci  balatyoruz.” ifadelerini kulland.

Kamuda maliyet dönüümü açsndan önemli bir süreci balattklarn  dile getiren Albayrak, “Özellikle kaynak açsndan bakldnda… Cari açk  üzerindeki basky azaltmak için… Türkiye’de her ürünün yerlisi var. Olmayan  bir ey yok. Otomotivin, telefonun, halnn, mobilyann, her eyin var.” yorumunu  yapt.

Albayrak, özellikle kritik admlardan bir tanesi olan yeni bir üst  finansal regülasyon otoritesinin kurulmasn yeni yasama döneminde Meclis’e  getirecekleri bilgisini vererek, sözlerini öyle sürdürdü:

“Daha modern, daha hzl karar vermeye yönelik yapya geçildiini,  daha etkin ve liyakatli kadrolarla çok daha etkin rol oynayacaklarn ekimde bu  yeni yapyla kavuacaklar. En ksa zamanda finansal kurulularmz, sigortaclk  sektörü, yeni bir milli reasürans yapsn oluturacak. Sigortaclk çok önemli  bir sektör. Finansal sektör içerisindeki pay layk olduu yerde deil. Bireysel  emelilik sistemiyle ilgili çok önemli admlar atacaz.

Sistemi yeniden yaplandrarak tasarruf ve sermaye birikimiyle ilgili  çok güçlü admlar atacaz. Emlak Bankas’n uzmanlk alan olan sektörde daha da  büyüteceimiz bir yap. Kalknma Bankas’nn yapsal dönüümünü salayacak yasal  altyapy getirdik, ekimde o da mecliste. Çalma arkadalarmz da kabaca  belirledik. Kalknma Bankas’n güçlü bilançoya hzl bir ekilde kavuturup  hemen yola koyulacaz.”

“DEVLET OLARAK BU BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ARKASINDAYIZ”

Bakan Albayrak, OVP üzerindeki makro hedeflerin ekillenmeye  baladn belirterek, “Dengelenmenin sonucu olarak yüzde 3-4 aralnda  önümüzdeki dönemde büyüme… Cari açk mali disiplin açsndan yüzde 4’ler  civarnda dengelenecek bir süreci ona göre kurguluyoruz. Bütçe disiplinini daha  sk bir ekilde ortaya koyacak, yüzde 1,5 seviyelerinde snrlandracaz.”  dedi.

Türkiye’nin çok önemli ve güçlü bir ülke olduunu ifade eden Albayrak,  Türkiye’nin son 15 yldaki yolculuunda deiim, dönüüm ve güçlü vizyonuna  yakr admlar attn kaydetti.

Albayrak, bugün yeni bir dönemin balangcnda olunduunu aktararak,  unlar anlatt:

“Tüm paydalarmz ve milletimiz bata unu bilmek durumundadr ki  Türkiye tüm bu süreçlerde, bu yol haritasyla kendine özgü güçlü temelleriyle  2023’e kadar çok daha güçlü bir ülke olacak. Bir tarafta manipülasyon, alg, bir  tarafta reel politika çerçevesi… Her ikisine kar da Türkiye hazr bir strateji  ile yoluna devam edecektir. Bu noktada Türkiye dostlaryla daha ileriye  gidecektir. Tükiye hakikaten bu 3 unsuru en güçlü klan noktalardan  birisidir.

Türkiye, mali disiplin, bütçe disiplini, kamu bilançosu açsndan çok  güçlü bir ülke. Bunu daha da güçlü bir eklide sergileyecektir. Bugün buradan  birinci azdan çok net ifade ediyorum. Türkiye’nin çok güçlü bir bankaclk  sektörü var. Sermaye yapsyla bütün senaryolara hazrlkl, salkl bir bilanço  yaps var, bunu görmemiz lazm. Devlet olarak bu bankaclk sektörünün  arkasndayz. Bu süreçler, günlük, anlk, Türkiye’yi ulamak istedii hedeflerden  alkoymak noktasnda hiçbir ekilde baarl olamayacak.”

Türkiye’nin hakikaten temelleri salam yerel altyapya sahip olduunu  belirten Albayrak, tüm yerel ve yabanc paydalarn Türkiye’nin söylediini,  planladn, hedeflediini ortaya koyan bir ülke olduunu göreceini ve bundan  sonra da devam edeceini vurgulad.

Bu arada, Türkiye’nin önde gelen i insanlar, STK temsilcileri, banka  müdürleri, ekonomist ve akademisyenlerin katld toplanty, çok sayda yerli  ve yabanc basn mensubu da takip etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir